Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Con la Mosca Europe BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant Zuid-Oost onder nummer 59381124.

 

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten van Con la Mosca Europe BV, waaronder de producten met de handelsnaam Santocci. De namen Santocci zoals in de Algemene Voorwaarden vernoemd, moeten dan ook worden geïnterpreteerd als zijnde de geldende Algemene Voorwaarden van Con la Mosca Europe BV. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Santocci. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Santocci behoudt zich het recht voor om haar levering- en/of betalingsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

1.3 Algemene voorwaarden of bedingen van afnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

1.4 Santocci garandeert dat het geleverde product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Artikel 2 - Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Santocci haar bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar is, of om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Santocci zal zijn voldaan zodra de door Santocci geleverde zaken 1 keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief en zijn niet fataal. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Indien afnemer opgave doet van een afleveradres, is Santocci gerechtigd om aan dat opgegeven afleveradres alle bestellingen te verzenden tenzij afnemer aan Santocci schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestelling dient te worden gezonden.

 

Artikel 3 – Prijzen/Betaling

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site van Santocci zijn in (€) Euro's en inclusief 6% of 19% btw en exclusief verzend- en transportkosten;

3.4 Betaling dient te geschieden zoals aangegeven in het bestelproces. De datum waarop de betaling door Santocci is ontvangen, geldt als besteldatum.

3.5 Afnemer is bij niet tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim waarbij Santocci is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden en de daarbij geleden schade te verhalen op afnemer. Alle vorderingen van Santocci op afnemer zijn daarmee onmiddellijk opeisbaar.

3.6 Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Santocci te melden;

 

Artikel 4 - Zichttermijn/herroepingrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkoop op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen onbeschadigd en in originele verpakking binnen een periode van 7 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn vangt aan op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Santocci heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Santocci. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Santocci er zorg voor dat binnen 7 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.

4.3 Het herroepingrecht als omschreven in artikel 4.1 geldt niet voor:

• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen of,

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft of,

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of,

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

 

Artikel 5 – Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Santocci, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Santocci. Santocci houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet zonder toestemming verstrekken aan derden.

5.2 Santocci respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Santocci maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Door het plaatsen van een bestelling gaat u met opname in de mailinglijst akkoord en zult u periodiek aanbiedingen van Santocci per e-mail ontvangen. Indien u aangeeft niet langer deze aanbiedingen te willen ontvangen, kunt u zichzelf uit deze mailinglijst verwijderen. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

Artikel 6 – Garantie

6.1 Santocci garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Santocci komt overeen met de garantietermijn welke Santocci van haar toeleverancier ontvangt. Santocci is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Santocci) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Santocci. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Santocci schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadigingen ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Santocci gegrond worden bevonden, zal Santocci naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling treffen met inachtneming van artikel 15 van deze voorwaarden.

6.5 Deze garantie geldt niet indien een van de volgende voorwaarden van toepassing is:zolang de afnemer jegens Santocci in gebreke is; afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Santocci en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 7 – Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de aanbieding is aangegeven.

7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Santocci slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door Santocci.

7.3 Aanbiedingen van Santocci gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.4 Santocci kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 8 – Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Santocci en een klant komt tot stand nadat een bestelling/opdracht door Santocci schriftelijk is bevestigd.

8.2 Santocci behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

Artikel 9 - Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Santocci gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

10.1  Alle aan Santocci toekomende rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot het product en de website blijven berusten bij Santocci. Afnemer kan daaraan geen enkel recht ontlenen, noch daarop enige rechten vestigen.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Santocci is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van Santocci behoort te komen, zoals maar daartoe niet beperkt: vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Santocci alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Santocci behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Santocci gehouden enige boete en/of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien Santocci bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle aan afnemer geleverde producten blijven eigendom van Santocci tot het moment van volledige betaling. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van verzending op afnemer over.

 

Artikel 13 – Derden

13.1 Alle rechten en aanspraken zoals in deze voorwaarden en eventueel in nadere overeenkomsten ten behoeve van Santocci bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Santocci ingeschakelde tussenpersonen en andere derden;

 

Artikel 14 – Verrekening

14.1 Verrekening door afnemer is niet toegestaan.

14.2 Afnemer heeft niet het recht om tot opschorting van betaling van het verschuldigde bedrag over te gaan.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 Santocci verkoopt producten die door derden zijn geproduceerd. Santocci is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, werking of betrouwbaarheid van een product tenzij er sprake mocht zijn van grove schuld van de zijde van Santocci, onverminderd haar dwingendrechtelijke wettelijke aansprakelijkheid. Santocci fungeert slechts als tussenpersoon.

15.2 Aansprakelijkheid van Santocci is te alle tijde beperkt tot de factuurwaarde van het product. Santocci is niet aansprakelijk voor schade door het verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

De aansprakelijkheid van Santocci en mitsdien het bedrag van een eventuele schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Santocci) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Santocci gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Santocci voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook zoals indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

15.3 Santocci is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

 

Artikel 16. Ontbinding

16.1 Santocci is bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de levering van producten op te schorten dan wel te beëindigen indien afnemer:

• surseance van betaling heeft aangevraagd of;

• in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel voorzienbaar is dat afnemer daarin te kort zal schieten of;

• in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend of;

• zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk is stilgelegd of;

• getroffen wordt door beslagen gelegd door een derde ten laste van zijn bedrijf of privé;

 

Artikel 17. Klachten

17.1 Klachten over de bestelling of over de werkwijze van Santocci dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan Santocci;

17.2 Indien een klacht door Santocci gegrond zal worden geacht, zal Santocci deze naar beste vermogen afhandelen.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

18.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Santocci en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht kennis, tenzij Santocci er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen.

18.3 Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Santocci zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

18.4 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op enige overeenkomst tussen Santocci en afnemer.

Top